Structuurvisie


Schetsschuit

Dit project wordt mede gefinacierd door de provincie Gelderland

Gemeenteraad akkoord met plannen Besselinkschans

02-03-2016

De gemeenteraad van Oost Gelre heeft gisteren in de raadsvergadering ingestemd met het beschikbaar stellen van een krediet van € 575.000 voor de uitvoering van de Visie Besselinkschans. Ze ging daarmee akkoord met het voorstel van het college van B&W. Dat voorstel is gemaakt op basis van de plannen vanuit de verschillende themagroepen.

Wethouder Vincent van Uem is zeer tevreden: “De Visie Besselinkschans gaat uit van integraliteit tussen de thema’s en afstemming van de verschillende belangen. In de voorbereiding en ook richting de uitvoering hebben we veel geïnvesteerd in draagvlak en samenwerking, bijvoorbeeld via de verschillende themagroepen. Ik ben verheugd dat we nu ook in de uitvoering met gedragen voorstellen vanuit het gebied aan de slag kunnen. We hebben als college niet voor niets altijd benadrukt dat uitvoering recht doet aan het participatieproces met de belanghebbenden én de inwoners”.

Besselinkschans uithangbord voor Oost Gelre
Ook wat betreft de inhoud schetst de wethouder het belang van de uitvoering van de visie: “We dragen hiermee in belangrijke mate bij aan het versterken van onze kernkwaliteiten. Eén daarvan is Oost Gelre als evenementengemeente. Een andere is het aantrekkelijke landschap, van belang voor toeristen en recreanten. En door de integrale aanpak verkleinen we bovendien de kans op wateroverlast in Lichtenvoorde. Er is en blijft in het gebied ook nadrukkelijk ruimte voor agrarisch ondernemen. Op gebiedsniveau hangt dit allemaal met elkaar samen. De Besselinkschans wordt een uithangbord voor onze gemeente. Over een paar jaar is het een nóg aantrekkelijker gebied voor onze inwoners en bezoekers om te verblijven en te recreëren.”

Vervolg uitvoering
Met het instemmen van de gemeenteraad kunnen we nu starten met de daadwerkelijke uitvoering van de verschillende voorstellen voor de Besselinkschans. Tijdens de Begrotingsraad van november 2015 werden de kredieten voor de wateropgave rondom Lichtenvoorde al vastgesteld. We kunnen dus verder met de integrale aanpak. De programmagroep bespreekt binnenkort welke acties hiervoor uit worden gezet en hoe de uitvoering wordt gefaseerd. Uiteraard worden de klankbordgroep, de verschillende themagroepen, omwonenden en andere belanghebbenden hier nauw bij betrokken.

Plannen inzien?
De overzichtskaart met de voorstellen voor het gebied staan op de hompepagina van deze website, net als de toelichting bij het raadsvoorstel. In de toelichting zijn alle voorstellen van de vier themagroepen (Water, Landschap, Omgeving Engelse Schans en Evenementen) uitgewerkt.