Structuurvisie


Schetsschuit

Dit project wordt mede gefinacierd door de provincie Gelderland

Voortgang verbeteren watersysteem Lichtenvoorde

04-04-2017

Waterschap Rijn en IJssel en de gemeente Oost Gelre werken samen aan het verbeteren van het watersysteem ten oosten van Lichtenvoorde. Dit om overstromingen, zoals in 2010, zoveel mogelijk te voorkomen. Samen met betrokkenen uit het gebied hebben we ontwerpen gemaakt voor de aanleg van retentiegebieden en bypasses. Op woensdag 19 april is er een informatiebijeenkomst bij Wijndomein Besselinkschans.

In de eerste maanden van dit jaar stemden we het ontwerp af met de themagroepen Water en Landschap van de Besselinkschans. Belangrijk was de retentiegebieden landschappelijk in te passen. Daarna is het ontwerp afgerond. Nu nemen we vervolgstappen richting de uitvoering. Dit voorjaar staat in het teken van het doorlopen van de procedures voor het bestemmingsplan, het projectplan en de vergunningen. Zo liggen het ontwerpbestemmingsplan en het Projectplan Waterwet Procedure nu ter inzage.

Informatiebijeenkomst op 19 april bij Wijndomein Besselinkschans
Op woensdagavond 19 april organiseren we een informatiebijeenkomst. Vanaf 19.30 uur is iedereen van harte welkom bij Wijndomein Besselinkschans (Heringsaweg 18) in Lievelde. Om 20.00 uur trappen heemraad Peter Schrijver en wethouder Vincent van Uem de avond af. De gemeente en het waterschap geven een toelichting op het ontwerp voor de aanleg van de retentiegebieden en de bypasses. Ook geven we op deze avond een doorkijk naar de uitvoering. En kunt u de plannen en tekeningen inzien. Er zijn medewerkers van het waterschap en de gemeente aanwezig om meer uitleg te geven.

Ontwerpbestemmingsplan
We hebben een nieuw ‘bestemmingsplan Buitengebied, herziening waterberging Lichtenvoorde Oost’ opgesteld. Dit om de aanleg van drie nieuwe retentiegebieden (Nieuwendijk, Visserijdijk en Weijenborgerdijk) en de aanleg en/of verbreding van een aantal watergangen mogelijk te maken. Overigens zijn niet alle uit te voeren maatregelen hierin opgenomen. Dit komt omdat een aantal maatregelen al passen in het geldende bestemmingsplan. Of we regelen dit via een omgevingsvergunning.

Ontwerp ter inzage / zienswijzen
Van 24 maart 2017 tot en met 4 mei 2017 ligt de ontwerpversie van het ‘bestemmingsplan Buitengebied, herziening waterberging Lichtenvoorde Oost’ ter inzage bij de gemeente Oost Gelre. Dit ontwerpbestemmingsplan is ook digitaal te bekijken op www.ruimtelijkeplannen.nl en op www.oostgelre.nl. Tijdens de inzagetermijn kunt u schriftelijk of mondeling en gemotiveerd zienswijzen naar voren brengen/indienen. De schriftelijke zienswijze kunt u richten aan de gemeenteraad van de gemeente Oost Gelre, Postbus 17, 7130 AA Lichtenvoorde. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met de afdeling Omgeving van de gemeente Oost Gelre, telefoon: (0544) 39 35 35.

Projectplan Waterwet Procedure
Op 28 maart 2017 hebben dijkgraaf en heemraad van het waterschap het Projectplan Waterwet Procedure voor het project vastgesteld.
Na publicatie heeft iedereen zes weken de tijd om eventuele zienswijzen in te dienen.
Update 18 april 2017:
Op 14 april 2017 is het ontwerp Projectplan Waterwet voor het project "Optimalisatie Watersysteem Lichtenvoorde" gepubliceerd.
Via deze link komt u op de officiële bekendmaking terecht.

Meer informatie - Inrichtingsplan en Maatregelenkaart
Meer informatie over de verbetering van het watersysteem Lichtenvoorde en de procedures is te vinden op de websites www.wrij.nl (onder ‘Werk in uitvoering -> Aanpak wateroverlast Lichtenvoorde’) en http://www.besselinkschans.nl.
Bijgaande documenten geven een uitgebreide toelichting en onderbouwing op het ontwerp:
- Inrichtingsplan (pdf, 2.3 mb)
Maatregelenkaart (pdf, 4.4 mb)


Referentiebeeld voor een nieuw retentiegebied aan de Nieuwendijk