Structuurvisie


Schetsschuit

Dit project wordt mede gefinacierd door de provincie Gelderland

Geslaagde Dag van de Sneeuwbal

05-07-2017

Zo’n zestig enthousiaste deelnemers bogen zich afgelopen 12 mei de hele dag over de weersextremen in het brongebied van de Baakse Beek. Opmerkelijk in dit gebied is de lokaal ontspringende beek en hoogteverschillen die oplopen tot maar liefst 17 meter: die situatie veroorzaakt zowel droogte als wateroverlast. En dat wordt nog eens versterkt door de klimaatverandering.

Zestig procent van het gebied wordt agrarisch gebruikt en Lichtenvoorde is een stad van formaat, dus er spelen nogal wat belangen. Hoe gaan overheden, betrokken organisaties en bewoners samen met deze situatie om? Coöperatief en creatief, zo bleek!

Volop vraagstukken en ’stof’ tot praten
Hoe gaan we om met weersextremen: met natte voeten en gortdroge grond? Hoe pakken we de hittestress aan? Welke wensen, behoeften en vragen leven er in het gebied? En welke oplossingen, ideeën en kennis zijn aanwezig om Lichtenvoorde en omgeving aantrekkelijk te houden om te wonen, werken en recreëren? Welke kansen zijn er hoe gaan we die samen benutten? Dat was het programma van de dag, georganiseerd door vier samenwerkende partijen: LTO, gemeente Oost Gelre, provincie Gelderland en Waterschap Rijn en IJssel. Bewoners, waaronder veel agrariërs en lokale belangenpartijen, waren uitgenodigd om mee te denken. Zij kennen het gebied immers het beste. Nadat de belangrijkste thema’s uit de zaal waren opgehaald gingen de deelnemers er groepsgewijs mee aan de slag. De oogst van de dag was opmerkelijk.

Scoop op de landbouw
De bijeenkomst bracht onder meer vernieuwende inzichten op tafel rondom de agrarische sector. Innovatieve invalshoeken zoals meervoudig landgebruik, wildplukken, voedselbossen, andere teeltsystemen, boslandbouw, stikstof toevoegen met houtige beplantingen, landschappelijke versterking door aanbrengen lijnvormige landschapselementen met productiewaarde (zoals noten) en inzet van (berm)maaisel om de vochthuishouding en bodemstructuur te verbeteren. Het DAW (Deltaplan Agrarisch Waterbeheer) en de Vruchtbare Kringloop zijn interessante praktische projecten gericht op verbetering van de waterkwaliteit, waarbij agrariërs direct kunnen aanhaken. Ook werd de gedachte gedeeld dat landschap niet 100% maakbaar is. De natuur bepaalt uiteindelijk de mogelijkheden en onmogeljjkheden.

‘Oerend hard’ samen aan de slag
Het Wijndomein Besselinkschans – de locatie van de bijeenkomst – biedt uitzicht op de toeristisch aantrekkelijke Engelse Schans en op open veld, waar de Zwarte Cross haar thuis heeft gevonden. Een levend bewijs van een geslaagde combinatie van inrichting en activiteiten die mogelijk zijn geworden door samen te werken. Met dat inspirerende voorbeeld op een steenworp afstand ontkiemden volop plannen om concreet mee aan het werk te kunnen. Zoals het creëren van waterbuffers om overtollig water tijdelijk te parkeren, herplant van groen op locaties waar huizen gesloopt worden en aanpassing van regelgeving op het gebied van groenafval. Of ideeën als de daken van bedrijfsgebouwen voorzien van een graslaag en meer inzet op jeugdeducatie over het belang van de natuur. Meer solarparken en aandacht voor de CO2 neutraliteit van bedrijven: het is een greep uit wat aan het einde van de dag gepresenteerd werd. Maar het meest ludieke idee lag als het ware op de drempel: de Zwarte Cross transformeren tot Groene Cross. Iets om ‘oerend hard’ mee aan de slag te gaan!

Klimaatkrant
Begin juli heeft het waterschap, naar aanleiding van de Dag van de Sneeuwbal, een speciale krant uitgegeven over klimaatverandering in het gebied. De krant is in beperkte oplage gedrukt. De digitale versie is hier te downloaden.