Structuurvisie


Schetsschuit

Dit project wordt mede gefinacierd door de provincie Gelderland

Themagroepen

Begin 2014 is er een breed uitgezette oproep gedaan om mee te doen bij de uitwerking van de visie. Hieruit bleek een mooie belangstelling. Gemeente en waterschap hielden vervolgens een informatiebijeenkomst over de verschillende opgaves. Na de zomer hebben de themagroepen een definitieve vorm gekregen.

Elke themagroep (Water, Omgeving Engelse Schans, Evenementen en Landschap) bestaat uit gemiddeld 10 personen, met elk een andere achtergrond. Hierbij is gestreefd naar een zo optimaal mogelijke representativiteit vanuit de samenleving.

De themagroepen hebben elk een projectleider, die tevens voorzitter is van de bijeenkomsten van de betreffende themagroep. De projectleider staat in nauw contact met de klankbordgroepadviseur voor zijn thema. Daarnaast kan hij gebruik maken van de ondersteuning van vakspecialisten van de gemeente en/of het waterschap om te komen tot belangrijke informatie.

Vanuit de vier themagroepen kunnen per project verschillende uitwerkingsteams worden gevormd. Het kan zijn dat de samenstelling van deze teams weinig zal verschillen van de themagroepen. In ieder geval is er sowieso een afvaardiging van de themagroepen in elk van de uitwerkingsteams. In de uitwerkingsteams zitten ook de direct belanghebbenden voor dit bepaald project. Dit kunnen grondeigenaren en directe buurtbewoners zijn. Binnen het uitwerkingsteam worden bijvoorbeeld concrete ontwerpen of inrichtingsplannen, beleid of marketingplannen gemaakt. Vanuit de uitwerkingsteams zal ook de uitvoering plaatsvinden. Het kan zijn dat een deel van het uitwerkingsteam zich naar voren schuift om de uitvoering te blijven volgen.